Return to אבחונים

אבחון פסיכודדיאקטי, לקויות למידה והפרעות קשב

אבחון לקויות למידה והפרעות קשב 

צוות המחלקה מתמחה בביצוע אבחונים דידקטיים והערכות נוירופסיכולוגיות המיועדות לאיתור לקויות למידה והפרעות קשב לשם מתן המלצות לימודיות וטיפוליות.

הבדיקות מתבצעות בד”כ באחת משתי המתכונות שלהלן:

אבחון ליקויי למידה בסיסי – הכולל אומדן הפוטנציאל האינטלקטואלי (עפ”י מבחן אינטליגנציה) תפקודי שפה, תפקודים חזותיים-מרחביים, תפקוד גרפו-מוטורי, תהליכי למידה וזיכרון, תפקודים ניהוליים וקשביים. (Executive & Attentional functions), מיומנויות לימודיות (קריאה, כתיב, הבנת הנקרא, חשבון, הבנה/חשיבה כמותית).

 אבחון ליקויי למידה מורחב – כולל בנוסף לאבחון הבסיסי גם אבחון משתנים אישיותיים ורגשיים. במידת הצורך מבוצע גם מבחן ממוחשב לאיתור הפרעות קשב התפתחותיות (CPT-II). מבחן זה ניתן להעברה גם בנפרד מהאבחון.

אבחון ליקויי קשב – מתמקד אך ורק בבדיקת תפקודי הקשב באמצעות מבחן ממוחשב (CPT-II), שאלוני דיווח עצמי (למשל, בראון) וכו’.

האבחונים מתבצעים בד”כ בשני מפגשים אשר כ”א מהם נמשך מספר שעות. בסיום, מתקיימת פגישת סיכום ומשוב ומוגש דוח מסכם הכולל המלצות טיפוליות-יישומיות.