Return to אבחונים

אבחון תעסוקתי

המחלקה לאבחון, שיקום והשמה תעסוקתית 

צוות המחלקה מתמחה בכל שלביו של תהליך השיקום התעסוקתי ובכלל זה: אבחון תעסוקתי, איתור מסגרות מתאימות להתנסויות ולתרגול מיומנויות, השמה במקומות עבודה תוך ליווי והדרכת המשתקם, הממונים והעמיתים. 

הייעוץ והטיפול התעסוקתי נועדו לסייע לפונה בבחירת מסגרת הכשרתית/מקצועית/תעסוקתית התואמת את השילוב המיטבי שבין כישוריו, מגבלותיו, שאיפותיו ותנאי שוק העבודה. טיפול זה מתבסס על ניתוח המניעים הרגשיים העומדים מאחורי השאיפות והנטיות – המוצהרות והבלתי מוצהרות – של הפונה. תכנון הדרך לסיפוקם המיטבי של מניעים וצרכים אלה, וגיבוש התוכנית ליישומן של ההמלצות, מתבססים על הכרת הפונה את כישוריו ומגבלותיו, ומחוברים לצורכי שוק העבודה, למסלולי ההכשרה והקידום ולמגמות ההתפתחות בעולם התעסוקה.

הטיפול התעסוקתי ניתן למשתקמים ביחידה וגם למטופלים חיצוניים, והוא מתאים לבריאים ולנכים, לבעלי היסטוריה תעסוקתית ולחסרי ניסיון, למועסקים מתלבטים ולמובטלים. התהליך הינו אישי, מותאם לצרכיו של כל פונה וכולל שיחות, מבחנים ומטלות. 

בדיקת המוכנות הנפשית והמעשית לשוק העבודה:

בנוסף למסלול השיקום התעסוקתי המלא אשר תואר לעיל, נותנת המחלקה גם שרות ממוקד אשר נועד לבדיקת המוכנות לשוק העבודה בדרך של התנסויות תעסוקתיות מעשיות המתבצעות במציאות שוק העבודה עצמו. בחירת תחומי ההתנסות, ההתנהלות והחוויות המצטברות במהלכה, ניתוח המשוב המתקבל מהממונים והעמיתים, ועמדתו של המשתקם, מהווים את הבסיס לגיבושה של הערכת המוכנות וכיוון השיקום התעסוקתי.

אבחון תעסוקתי ממוחשב

האבחון התעסוקתי הממוחשב, נועד לאפשר ברור וסריקה שיטתיים של  כישורים, נטיות, היסטוריה תעסוקתית, שאיפות ומניעים. הוא מתבסס  על מערכת מקצועית עתירת ניסיון שפותחה ע”י “טופ-שיא” בשילוב עם מערכת שפותחה ביחידה.

לאחר ביצועו של האבחון הממוחשב (שאורך מספר שעות בשני מפגשים, ומלווה  תצפיתית ע”י רכזת ההשמה) נעשית הערכה מסכמת ראשונית ובעקבותיה מתקיימת פגישת הרחבה וברור נוספת עם הפסיכולוג המאבחן-יועץ.

בהתבסס על מכלול נתוני הרקע והממצאים הקוגניטיביים והאישיותיים שנאספים בתהליך, נבנית ההמלצה המסכמת הכוללת התייחסות לנקודות הבאות:

  • כישורים בולטים ונקודות חוזק (קוגניטיביים ואישיותיים);
  • קשיים (קוגניטיביים ואישיותיים);
  • נטיות מקצועיות ושאיפות (תוכן, מסגרת ותנאים);
  • משאבים, מניעים ומוטיבציה (מוחשיים ורגשיים);
  • הערכת כושר הלמידה, כושר העבודה ויכולת הפרנסה;
  • סיכום המתמקד בתחום בו מתקיים האיזון המיטבי בין שאיפותיו של הנבדק, יכולותיו ותנאי שוק העבודה, לבין נכונותו לפעול להשגת יעדיו (עלות מול תועלת מעשית ורגשית);
  • המלצות: לימודים, הכשרה מקצועית, טיפול תעסוקתי/אחר, והשמה (עצמאית,מלווה).

האבחון הממוחשב נועד לסייע לפונה בבחירת מסגרת לימודית / מקצועית / תעסוקתית  הולמת. הוא מתאים לבריאים ולנכים, לבעלי היסטוריה תעסוקתית ולחסרי ניסיון, למועסקים מתלבטים ולמובטלים.

למידע נוסף על תהליך השיקום התעסוקתי וההשמה