Return to טיפולים

טיפול שיקומי נוירופסיכולוגי לילדים

נוירופסיכולוגיה שיקומית לילדים

צוות היחידה עוסק באבחון וטיפול בילדים המתמודדים עם הפרעות הנגרמות מליקויים נוירופסיכולוגיים כתוצאה מטווח רחב של גורמים וברמות ליקוי שונות. בין הפונים ליחידה ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, תסמונות חרדה, הפרעות התנהגות והשתלבות חברתית, תסמונות טיקים, וכן ילדים הסובלים מנכויות מורכבות מולדות או כתוצאה מתאונות ומחלות.

מטרת האבחון הנוירופסיכולוגי היא להעריך את התפקוד הקוגניטיבי ואת מקורם של הקשיים התפקודיים, ההתנהגותיים והרגשיים תוך שילוב נקודות המבט הפיזיולוגית, הרגשית והמשפחתית. האבחון מספק תמונת הפרופיל הקוגניטיבי של הילד (כולל הערכת תפקודי קשב, תפיסה וארגון חזותי, זיכרון חזותי ומילולי, תפקודי שפה, יכולת חשבוניות, חשיבה, פתרון בעיות והסקה, יכולות ארגון, תכנון, ויזימה) ומספק ראייה נרחבת של  תחומי החוזק לצד הליקויים. בעזרת האבחון ניתן לבנות תכנית שיקומית ולכוון את דרכי ההתמודדות והטיפול בקשיי הלמידה של הילד, ובקשיים הרגשיים, המשפחתיים והחברתיים שנובעים ישירות או בעקיפין מהליקויים הקוגניטיביים, תוך התבססות על היכולות והחוזקות.

הטיפול בילד עם ליקויים נוירופסיכולוגיים כולל עבודה טיפולית עם הילד ועם הוריו, וכן התערבויות מערכתיות לפי הצורך (כולל אנשי צוות חינוכיים, חונכים, וגורמי טיפול פרא-רפואיים). הטיפול כולל התייחסות לדרכי עיבוד המידע של הילד לנוכח קשייו הקוגניטיביים, להכרה בקשיים עמם הוא מתמודד לפי יכולת הבנתו, והקניית אסטרטגיות התמודדות יעילות עם המוגבלויות.

צוות המטפלים ביחידה הוא בעל הכשרה במגוון גישות (כולל CBT) בטיפול רגשי בילדים עם מוגבלויות, שנועד לאפשר עיבוד של תהליכים נפשיים הקשורים בחוויה של הילד ובהבנת התהליכים הללו בתוך ההקשר המשפחתי והחברתי.